Friday, November 16, 2012

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา


งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมที่ปฏิบัติจริง (Design Work-Based Learning)

Sunday, November 4, 2012

เอกสาร มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป

Friday, November 2, 2012

1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดเทอมสองสัปดาห์แรก 1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ห้องเรียน 316 เช้ากลุ่มเรียน 101 บ่ายกลุ่มเรียน 102
แจ้ง มคอ.3 และแจกสมุดพก-บัตรเข้าชั้นเรียน ใช้กฏเกณฑ์ระเบียบการเดิม เพิ่มความเข้มขึ้นอีก สำหรับผู้ที่อยากเรียนแต่ไม่มาเรียนอ้างว่ากลุ่มเต็มและผู้ที่ขาดเรียนวันแรก ย่อมเริ่มได้รับกรรมแล้ว รายละเอียดและภาระงาน

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...