Sunday, July 10, 2011

Week4:กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ(The Design Process)

กระบวนการออกแบบที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนที่แจ้งอีเมลในแบบประเมินผลไปแล้ว ให้นักศึกษาแต่ละคนดูและทำความเข้าใจ ขยายความ ตีความและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงทดลองดำเนินการตามขั้นตอนสัก 2- 3 แบบ เพื่อเป็นแบบทางเลือก สำหรับวิธีการเขียนรายงานก็ให้ไปดูใน sites.google.com/site/artthesis กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น และดูไฟล์ตัวอย่างแนวทางการศึกษาวิธีการออกแบบรรจุภัณฑ์จาก slideshare.net ที่อาจารย์เผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนี้

No comments:

Post a Comment

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...