Sunday, May 8, 2011

สัปดาห์ที่1 ของการเรียนวิชา arti3319

Home:เว็บไซต์การจัดการความรู้อย่างพอเพียง สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายวิชา :ARTI3319 Visual Communication Technology

นักศึกษาที่เข้าเรียนวันแรกของการเรียน มี 10 คน มาสาย 1 คน จากจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ 19 คน ครั้งแรกก็แนะนำวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน และมีการทดสอบก่อนเรียนที่เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง http://www.clarolinethai.info

เว็บไซต์จัดการความรู้อย่างพอเพียงที่ http://sites.google.com/site/arti3319 และเว็บไซต์บันทึก ติดตามและทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ bolgger แห่งนี้


ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) (Visual Communication Technology) 
    คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม(2543) ศึกษาการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานนิเทศศิลป์ 

คำอธิบายรายวิชา(ใหม่คาดว่าจะใช้ในปี 2554)
    ศึกษาทฤษฎีความรู้กระบวนการ ทักษะวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆที่มีมาแต่เดิม(Legacy)ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน(Core) และที่กำลังพัฒนา(Emerging) เพื่อนำมาช่วยในกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ โดยคำนึงถึงการปรับประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของตลาดแรงงาน  

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอแฟ้มผลงานและการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามวิถีทางของนักออกแบบและทำงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1 เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย อย่างสากล ที่สามารถสอดรับกับองค์ความรู้ใหม่ การฝึกทักษะและเทคนิคกระบวนการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้สอดคล้องกับตลาดแรงงานจริงปัจจุบัน หรือบูรณาการใช้กับรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรสถานศึกษาอื่นๆได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
2 เพื่อสามารถบูรณาการสื่อการสอน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธี ให้มีความสอดคล้อง ยืดหยุ่น เหมาะสมกับศักยภาพและความเป็นจริงปัจจุบันหรืออนาคตของการวางแผนพัฒนา ผู้สอน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ นักศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

 ข้อตกลงเบื้องต้น 
การพิจารณาเกณฑ์ผ่านในรายวิชาผู้เรียนจะต้อง
1.มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่พอตามที่กำหนดจะพิจารณาผลเป็นตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยได้รับค่าระดับคะแนน F (Failed, Insufficient Attendance)
2. ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด
3.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้ค่าระดับคะแนน A
คะแนนร้อยละ 75-79 จะได้ค่าระดับคะแนน B+
คะแนนร้อยละ 70-74 จะได้ค่าระดับคะแนน B
คะแนนร้อยละ 65-69 จะได้ค่าระดับคะแนน C+
คะแนนร้อยละ 60-64 จะได้ค่าระดับคะแนน C
คะแนนร้อยละ 55-59 จะได้ค่าระดับคะแนน D+
คะแนนร้อยละ 50-54 จะได้ค่าระดับคะแนน D
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  จะได้ค่าระดับคะแนน F
4.ผู้เรียนต้องใช้อีเมลชื่อจริงนำหน้า@gmail.com และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามจริงและเปิดเผยได้ เพื่อแสดงตัวและรับรู้ข่าวสาร การทำกิจกรรมออนไลน์และการประเมินผลการเรียนการสอนตามที่แจ้งและตกลงในชั้นเรียนปกติ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...