Wednesday, September 19, 2012

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 15 19 กันยายน 2555


กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 15  19 กันยายน 2555 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประจำวิชา ช่วงท้ายภาคเรียน มี 2 ฉบับ ให้นักศึกษาทำให้ครบทั้งสองฉบับ ดังนี้คือ
1. แบบสอบถามฉบับที่ 1  คลิกทำที่นี่
2. แบบสอบถามฉบับที่ 2  คลิกทำที่นี่
ทำให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และ
3. เข้าทำแบบทดสอบหลังการเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ให้แล้วเสร็จภายในบ่ายโมงวันที่ 20 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคะแนน-เกรด

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...