Wednesday, June 12, 2013

สัปดาห์ที่1/2556 ปฐมนิเทศวิชา

สัปดาห์ที่1/2556 ปฐมนิเทศวิชา/งาน/การบ้านประจำสัปดาห์
เริ่มเรียนวันที่ 12/6/2556 เวลา 17.30 น. ห้องเรียน 323-324 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
วันนี้อาจารย์มีประชุมที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นการปฐมนิเทศวิชาวันนี้เป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ มีกิจกรรมให้นักศึกษาทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้คือ
1.รับบัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดบันทึกการเรียนรู้เล่มสีชมพู เขียนชื่อนามสกุล วิชาเรียน กลุ่มเรียน คืนบัตรเข้าชั้นเรียนไว้ที่โต๊ะผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2.เข้าใช้งานเว็บบล็อกประจำวิชาที่ http://arti3319.blogspot.com คลิกเข้าปุ่มความเห็น comment เพื่อรายงานตัวในโพสต์นี้ และคลิกปุ่ม Join This Site ที่เมนูข้าง > Followers:สมัครเป็นผู้ติดตามรับข่าวสาร และเข้าอ่าน มคอ.3 TQF ของวิชาให้เข้าใจ
3.คลิกเข้ากรอกข้อมูลตามรายการในแบบบันทึก artd3319-201 แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา Visual Communication technology ภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่มเรียน 201 คือ อีเมลของgmail.com เบอร์โทรศัพท์มือถือ ติดตามข่าวสารจากอีเมลของอาจารย์คือ prachid2009@gmail.com ดูรายการกิจกรรมตามแบบประเมินและเตรียมตัวศึกษาความรู้ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน และนักศึกษาสามารถทวนสอบกิจกรรม-คะแนนของตนเอง หรือจะให้ญาติๆ ผู้ปกครองมาร่วมติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของเราด้วยก็ยิ่งดี แต่อย่าให้คนอื่นทำให้ก็แล้วกัน
4.สมัครเรียนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline  ใช้ username /password เดิม หากใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิก ให้สมัครก่อนแล้วจึงสมัครเรียน และใส่ภาพถ่ายและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงห้ามใช้ชื่อเล่นและให้ใช้อีเมลของgmail.com เท่านั้น สมัครเรียนวิชาไว้ให้เรียบร้อย ครั้งหน้าจะมีการสอบpre-test ห้ามสาย ห้ามขาด ห้ามลา เวลาสอบ 18.00 น.
5.สร้างเว็บบล็อกของ Blogger.com  ตามรูปแบบที่กำหนดให้ คือใช้รหัสวิชานำ- เช่น arti3319-prachid ใช้ template blog  เป็นแบบ Live on Blog ตั้งหน้าแสดงเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้างเว็บบล็อก entire blog= 980 right side bar =330 เลือกภาพพื้นฺbackground imageจากหมวด เทคโนโลยี จัดวาง alingment =Center เป็นแบบกึ่งกลางระดับบน ไม่จัดเรียงภาพพื้นหลัง(Don't tile)
ตั้งค่าใส่คำอธิบายเว็บบล็อกเป็น " เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ของ....(ชื่อเจ้าของบล็อก)" และเริ่มบันทึกสาระความรู้ที่ได้ลงบล็อกทันที ว่าได้ทำได้ความรู้จากการที่อาจารย์สั่งงาน-สอนความรู้ในชั่วโมงเรียนอย่างไรบ้างเรียนและฝึกปฏิบัติ-ทำตามแล้วสรุปผลการเรียนรู้ให้ได้ ความยาวของเนื้อหาแต่ละโพสต์แต่ละสัปดาห์ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนกิจกรรมนี้ดูจากวันที่ที่โพสต์เนื้อหาลงบล็อกในแต่ละสัปดาห์)
6.เตรียมกิจกรรมแปลสรุปข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ให้หาข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จากเว็บบล็อกเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นไทย ใส่ใน Google Doc เริ่มรายงานหน้าชั้นในสัปดาห์ที่ 3( 26 มิ.ย.นี้) เรียงตามรายชื่อ ครั้งละ 3 คน ตอนต้นชั่วโมงเรียน พลาดแล้วไม่ย้อนหลัง
7.ทำ แบบสำรวจ/แบบสอบถามประจำภาคเรียนที่ 1/2556  วิชาARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบสำรวจที่นี่ ถึงวันที่ 19 มิ.ย.18.00 น.

8.กิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นการบ้านวันนี้ ให้สืบค้นความหมายของคำว่า
1.เทคโนโลยี(Technology)
2.ออกแบบนิเทศศิลป์(Vissual Communication)
โดยทำลงในโพสต์บล็อกของตนเอง อย่างน้อยคำละ 3 ความหมาย พร้อมอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ (คลิกดู อ่าน ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน ได้จากที่นี่) แล้วสรุปเป็นความหมายเดียว(เขียนสรุปด้วยตนเอง)ว่า
สรุปความหมายของเทคโนโยลีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ หมายถึง......
9.ปล.ผู้ไม่เข้าเรียนครั้งแรกและผู้ลงทะเบียนเพิ่มภายหลัง เมื่ออาจารย์อนุญาตให้ลงเพิ่มแล้ว ต้องติดตามงาน ทำงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ จะนำมาอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการเรียน  ในการปรับพื้นฐานทักษะการบริหารจัดการความรู้ (Basic Information Management Skill) การสื่อสารส่วนบุคคลและการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นระบบเดียวกัน (Personal Communication Chanel and Social Network System Skill) โดยกำหนดเป็นข้อตกลงให้ทุกคนต้องฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ การรับรู้และรับส่งข่าวสารด้วยการใช้งานเครื่องมือฟรีจากระบบออนไลน์(Cloud Management Tool)ที่ได้มาตรฐานสากลคือจากระบบบริการของ Google เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกมิติ การให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม(Workgroup) โดยให้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน หรือทำงานเดี่ยวอย่างเป็นระบบต่อไป โดยเริ่มจากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ งานส่วนตัว และหรือขององค์กรอย่างพอเพียง ด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล ตอน:เริ่มสร้างเริ่มใช้บัญชีใหม่ของ gmail.com<

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...