Monday, March 18, 2013

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
อาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 
ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.ให้นักศึกษาที่เรียนSummer แจ้งที่อยู้อีเมลและเว็บบล็อก โดยคลิกเข้ากรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อของตนเองที่นี่

Friday, March 1, 2013

เรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จบเทอม 2-2555 นี้แล้วนักศึกษาได้อะไร

วันนี้ 1-3-2556 เป็นการสอบปลายภาคเรียนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:.....
2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......

จำนวนนักศึกษาที่เข้าตอบ โดยวิธีแสดงความเห็น จำนวน 63 รายการ มีส่งซ้ำบ้างเพราะอาจจะยังไร้สติอยู่แต่ก็ได้สติกลับมา จนสามารถบันทึกได้ได้แม้ว่าจะเกินเวลาก็ตาม ประสบการณ์และความเห็นที่พลั่งพลูออกมาในเวลาที่จำกัดนี้ทุกคนได้ใช้ Total Recall ของตัวเองที่ได้จากการเรียนรู้มาตอบ และนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ให้แก่ตนเองว่า อาจารย์ตั้งใจจัดประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้อะไรไปและลองเข้าคลิกอ่านของเพื่อนๆดูว่าตรงกันหรือไม่อย่างไร ส่วนจะได้จริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็คงรู้อยู่แก่ใจตนเอง ซึ่งอาจจะยังสรุปไม่ได้อย่างเป็นสาระวันนี้ทุกประเด็นคำถาม

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...