Friday, August 12, 2011

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2554

1.ทักษะคุณธรรมและจริยธรรม ที่ต้องการพัฒนา
   1.1 ตระหนักรู้ในคุณค่าและรักษา คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
   1.2 มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
   1.3.เป็นผู้รู้และปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาททางสังคม ด้วยความซี่อสัตย์ สุจริต และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
   1.4. เคารพสิทธิ ศักยภาพ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
   1. 5. การเคารพและใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆตามกฏหมายของสังคมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะของผู้คิดริเริ่ม ผู้สร้างสรรค์ ผู้นำเสนอเผยแผ่และพัฒนาผลงานศิลปกรรมสู่สังคม
   1. 6. เคารพ นับถือ เห็นคุณค่า พิทักษ์รักษา สืบสานประสานผลประโยชน์ ต่อวงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทั้งระดับประเทศและสากลประเทศ
2.ทักษะความรู้ ที่ต้องการเน้น ที่ต้องการพัฒนา
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทางศิลปกรรมตามสาขา หรือแขนงที่ศึกษาทั้งในแนวกว้างและลึก
   2.2 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้  บูรณาการเนื้อหาและเทคนิควิธีจัดการงาน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์
   2.3 มีความตระหนักรู้  ความพยายามในการพัฒนาผลงาน ด้วยการใฝ่พัฒนาตน ฝึกฝนทักษะความชำนาญทางศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง
   2. 4. สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ในการทำงานสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และผลกระทบของวิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
   2.5.สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมร่วมกับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
3.ทักษะทางปัญญา ที่ต้องการพัฒนา
   3.1.สามารถแสดงผลการคิดวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและจดจำลำดับขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกวิธี มีการอรรถาธิบาย ด้วยการใช้สื่อและสาร ผ่านการแสดงออกอย่างชาญฉลาด เหมาะสม งดงามตามวัตถุประสงค์และหลักการทางศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ
   3.2.สามารถใช้ทักษะชำนาญการทางศิลปกรรมผสานสัมพันธ์กับระดับสติปัญญา เพื่อสื่อแสดงการสืบค้น  การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการสื่อความหมาย การตีความ การวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ และอย่างเป็นผู้รู้ตามระดับสติปัญญา
   3.3.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพศิลปกรรมและการบริหารจัดการงานด้วยภูมิปัญญาแห่งตน ภูมิปัญญาไทยและความรู้ร่วมสมัยสากลได้อย่างเหมาะสม

   3.4.มีความสามารถในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์ สู่สาธารณะและสากล หรือเพื่อสร้างโอกาสการอาชีพ ได้อย่างสอดคล้องกับภาวะการณ์ สถานการณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Saturday, August 6, 2011

โปรแกรมสร้างไดอะแกรมฟรี: Lovelychart

โปรแกรมเครื่องมือออนไลน์สร้างชาร์ต แผนภูมิหรือไดอะแกรม ฟรี หรือฟรีแอบส์ (Applications)เสริมของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กูเกิ้ลโครม คลิกติดตั้งง่ายๆผ่านทางส่วนขยายของ GoogleChrome ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกฟรี มีที่จัดเก็บไฟล์ฟรีใช้งานได้ง่ายๆ เหมาะสำหรับการเขียนสรุปแผนผังทางการวางแผนงาน แสดงขั้นตอนหรือลำดับความคิดทางการออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการสรุปกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ที่นักศึกษาศิลปกรรม อาจารย์ผู้สอนหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้งานในการนำเสนอ ผลสรุปการทำงานโครงการใดๆ เป็นภาคภาษาอังกฤษ ตอนนี้ยังไม่สนับสนุนภาษาไทย แต่สะดวกและง่ายต่อการสร้าง ออกแบบ แก้ไข บันทึกจัดเก็บออนไลน์ได้ โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์ภาพ .jpg และ.png ลงมาจัดเก็บใช้งานได้  ก่อนใช้งานต้องติดตั้ง Google Chrome Web Browser ของ Google และ เป็นสมาชิกอีเมลของเขาก่อนนะครับ ยังมีโปรแกรมฟรีของกูเกิ้ลให้ใช้อีกเยอะ ลองดูนะครับ ในภาพนี้คือผลงานทดลองใช้สร้างแผนภูมิแสดง-สรุปขั้นตอนการทำงานการออกแบบแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี 5/8/2554 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้(มิ.ย.-ก.ย. 2554)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...