มคอ.3:TQF

ปฏิทินและตารางสอนของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร คลิกเข้าดูที่นี่

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คลิกเข้าอ่าน แฟ้มสะสมผลงานผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อวิชา
ARTI3319 ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Design Assistive Technology
2.จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555. ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
สอบผ่านวิชา ARTI3318 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2555
หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (Morality and ethics Skill)
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ และกระบวนการดำเนินงานและกระบวนวิธีปฏิบัติการงานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (Knowledge Skill)
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสื่อแสดงออกซึ่งทักษะทางปัญญาในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (Intellectual skills.)
1.4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม ด้วยการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการรับผิดชอบในโครงงานสร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม การปฏิบัติตนและความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมายร่วมคิดร่วมใช้ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ สรรสาระ ด้วยการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ( Relationship Skill)
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ ในการประมาณการค่าใช้จ่าย สามารถคิดคำนวณทวนสรุปต้นทุนการสร้างสรรค์ การผลิต การนำเสนอและหรือการจำหน่ายผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยวิธีการสรุปรายงานผลและการนำเสนอเผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ ด้วยการใช้ทักษะทางการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมตามวิถีทางการดำเนินการประกอบวิชาชีพ และรูปแบบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย ( Information Skill)
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ ในเทคนิควิธี กระบวนการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานได้ ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพทั้งอิสระส่วนตัวและหรือในองค์กร ด้วยการใช้ระบบสื่อสาร รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้องตามวิถีทางการประกอบวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน (Psychomotor/Practical Skill)

หมวดที่ 3
ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีความรู้กระบวนการ ทักษะวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆที่มีมาแต่เดิม(Legacy)ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน(Core) และที่กำลังพัฒนา(Emerging) เพื่อนำมาช่วยในกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ โดยคำนึงถึงการปรับประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของตลาดแรงงาน
       คลิกเข้าอ่านต่อหรือดาวน์โหลด มคอ.3 ได้จาก ebook ด้านล่างนี้ครับ มีอยู่ 20 กว่าหน้า พิมพ์แจกไม่ไหวครับ 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...