Thursday, December 13, 2012

แจ้งที่อยู่ URL เว็บ googleSitesให้นักศึกษาที่เรียนวิชา arti3319 แจ้งชื่อเจ้าของและกลุ่มเรียน ที่อยู่ URL เว็บ GoogleSites   ที่สร้างขึ้นโดยการตอบ comment ภายใต้โพสต์นี้ แสดงให้เห็นทักษะการสร้างเนื้อหาสรุปการดำเนินการออกแบบผลงานของที่ระลึก Love Project  ไปกระทั่งถึงวันจัดงานและนำเสนอผล การสรุปผลงาน

78 comments:

 1. น.ส.ปาจรีย์ เขียวชอุ่ม กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319pajaree/

  ReplyDelete
 2. นาย จุติเชษฐ์ นาบำรุง กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319jutichet/

  ReplyDelete
 3. น.ส.มินตรา เหมวงศ์ กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319mintra/

  ReplyDelete
 4. นาย สกากฤษณ์ ชนะสุรสีห์ กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319skakrit/

  ReplyDelete
 5. น.ส. กฤติกา โสภาเธียร กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319krittika/

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. น.ส.อาภารัตน์ เถกิงกียรติ 5311310436 กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319aparattakerkiat/

   Delete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นาย ธนนันท์ ชนประเสริฐ กลุ่มเรียน 102

   https://sites.google.com/site/arti3319tananun/

   Delete
 8. น.ส.ณัฐชา เปื้นมั่นคง กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319natcha/

  ReplyDelete
 9. นาย ณัฐนนท์ ลาภนทีวิจิตร กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319natthanon/

  ReplyDelete
 10. นาย ณัฐพล สุขมัน กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319nuttapon53/

  ReplyDelete
 11. นางสาว ชลีมาศ ร่มโพธิ์ กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319chaleemas

  ReplyDelete
 12. น.ส.นิชาภา อึ๋งสืบเชื้อ กลุ่ม102
  https://sites.google.com/site/arti3319nichapa/

  ReplyDelete
 13. นายภาณุพัฒน์ มานชู กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319panupat/

  ReplyDelete
 14. นายชัชนันท์ ภูครองทอง กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319chutchanan/

  ReplyDelete
 15. น.ส.สิรินภา สารพัฒน์ กลุ่เรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319sirinapasa/

  ReplyDelete
 16. นาย สรายุทธ งามระเบียบ กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319sarayut/

  ReplyDelete
 17. นาย ทวีป อยู่ทรัพย์ กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319taveeb/

  ReplyDelete
 18. น.ส.ภูณัฏฐ์ชา บุญธนาสิริวัฒน์
  กลุ่มเรียน 102 https://sites.google.com/site/arti3319poonatcha53/

  ReplyDelete
 19. นายไกรฤกษ์ สารากร กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319krilerg/

  ReplyDelete
 20. นาย ศราวุธ เยี่ยมสมุทร กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319sarawut/

  ReplyDelete
 21. นายธนาวรรณ โพธิ์พิทักษ์ กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319tanawan/

  ReplyDelete
 22. จารุรัตน์ น่าเยี่ยม กลุ่ม 101 ค่ะ https://sites.google.com/site/arti3319jarurat/

  ReplyDelete
 23. นางสาวจินดารัตน์ นำประดิษฐ์ อยู่กลุ่ม101 ค่ะ https://sites.google.com/site/arti3319jindarat/

  ReplyDelete
 24. นางสาวปรียาภรณ์ น้อยสงวน กลุ่ม 101 ค่ะ https://sites.google.com/site/arti3319preeyapon/

  ReplyDelete
 25. นายธงชัย ดุจกร กลุ่ม 102 https://sites.google.com/site/arti3319thongchai/

  ReplyDelete
 26. นาย ศุภชาติ บุญอ้วน
  รหัส 5311322779 กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319supachadb/

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 28. นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ รหัส 5311322381 กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319waraporn/

  ReplyDelete
 29. นางสาวขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์ รหัส 5311317043 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319kwanchanok/

  ReplyDelete
 30. นางสาวกิตติยา ซะมะ รหัส 5311322282 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319kittiya/

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นางสาวสุพัตรา จักอาโน รหัส 5311310394 กลุ่ม 101
   https://sites.google.com/site/arti3319supattra/

   Delete
 32. นางสาวณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ รหัส 5211312342 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319nathnichaakkara/

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นางสาววิภาวี เครือทอง รหัส 5311322407 กลุ่ม 101
   https://sites.google.com/site/arti3319vipavee/

   Delete
 34. นางสาว จุฑามาศ เนียมเล็ก รหัส 5311322316 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319jutamas/

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 36. นาย ธนันชัย บุญเล็ก 5311310535 กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319thananchai/

  ReplyDelete
 37. นางสาว นัชชา แสงพยับ รหัส 5311322324 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319nachcha/

  ReplyDelete
 38. นางสาว ปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ รหัส 5211309660 กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319poramonpannakitt/

  ReplyDelete
 39. นางสาววราภรณ์ เจริญพันธ์ รหัส 5311322381 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319waraporn/

  ReplyDelete
 40. นางสาวธมกร ฉวีนาค รหัส 5311310303 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319thamakorn/

  ReplyDelete
 41. นางสาวชลลดา เปลี่ยนแสงศรี รหัส5311310261 กลุ่ม101
  https://sites.google.com/site/cholladaarti3319/

  ReplyDelete
 42. นางสาว พรปวีณ์ จันทร์ผ่องศรี รหัส 5311322357 กลุ่ม 101 https://sites.google.com/site/arti3319pornpavee/

  ReplyDelete
 43. นาย วรินทร บุญคุ้มครอง รหัส 5311322753 กลุ่้ม 101

  https://sites.google.com/site/varinthornarti3319/

  ReplyDelete
 44. นายสกลรัฐ บุญเฉลียว รหัส 5311322787 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/sakonratarti3319/

  ReplyDelete
 45. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นายรัฐศักดิ์ เดชพันธ์ รหัส 5311322720 กลุ่ม 101 https://sites.google.com/site/arti3319rattasakd/

   Delete
 46. นาย วรวุฒิ ครูรุ่งโรจน์รัตน์ รหัส 5311322746 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319wollavud/

  ReplyDelete
  Replies
  1. นายวรวุฒิ ครูรุ่งโรจน์รัตน์ รหัส 5311322746 กลุ่ม101
   https://sites.google.com/site/arti3319wollavud101/

   Delete
 47. นายกฤษณะ เลาศรีรัตนชัย กลุ่ม 101 ครับ https://sites.google.com/site/arti3319kidsana/

  ReplyDelete
 48. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 49. นายไตรรงค์ ไตรรัตนกุล กลุ่ม102
  https://sites.google.com/site/arti3319trairong/

  ReplyDelete
 50. นาย นที เจริญศิลป์ กลุ่ม 102

  https://sites.google.com/site/arti3319natee/

  ReplyDelete
 51. นายแม็ก ตรีฉัตร กลุ่ม102
  https://sites.google.com/site/arti3319max/

  ReplyDelete
 52. นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ
  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5311317175
  กลุ่มเรียน 101

  https://sites.google.com/site/nuttasitarti3319/

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นางสาวเสาวภา ใจมนต์ รหัส 5211307425 กลุ่ม 101
   https://sites.google.com/site/arti3319saowapa/

   Delete
  2. น.ส.ชลีมาศ ร่มโพธิ์
   5111302534 กลุ่ม 102
   https://sites.google.com/site/arti3319chaleemas/

   Delete
 54. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 55. น.ส.ลีลาวดี สีบัวสด 5311322365 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/leelawadeearti3319/

  ReplyDelete
 56. นางสาวนุศรา สุนา 5311317076 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/nutsaraarti3319/

  ReplyDelete
 57. นางสาว วรรณยารัตน์ เรืองพู
  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5311322373
  กลุ่มเรียน 102
  https://sites.google.com/site/arti3319wanyarat/

  ReplyDelete
 58. นาย ณัฐวุฒิ บุญสม
  รหัสนักศึกษา 5311322571
  กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319natthawut/

  ReplyDelete
 59. นายณัฐสรัญ สุธากิจมนัส
  รหัสนักศึกษา5311322589 กลุ่ม 102
  https://sites.google.com/site/arti3319nutsarun/

  ReplyDelete
 60. นายณัฐพล จันฟอง
  รหัสนักศึกษา 5311322555 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319natapol/

  ReplyDelete
 61. นางสาวอัจจิมา จันทร์อำรุง
  5311310428 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/atchimaarti3319/

  ReplyDelete
 62. นาย กิตติพันธ์ เย็นใจ
  รหัสนึกศึกษา 5311322464 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/kittipanarti3319/

  ReplyDelete
 63. นางสาววารี ควรหา กลุ่ม101
  รหัสนักศึกษา5311322399
  https://sites.google.com/site/wareearti3319/

  ReplyDelete
 64. นาย ชวลิต ภูชาญ
  รหัสนักศึกษา 5311317167 กลุ่ม 101
  https://sites.google.com/site/arti3319chawalit/

  ReplyDelete
 65. นายธนบัตร แพรศรี

  5311322639 กลุ่ม 101

  https://sites.google.com/site/arti3319thanabat/

  ReplyDelete
 66. นายชัยวัฒน์ สัทธยาสัย
  5311322514 กลุ่ม 101

  https://sites.google.com/site/chaiwatsattayasai/

  ReplyDelete
  Replies
  1. นาย ภูริทัต มีสมบัติ 5211301329 กลุ่ม 101

   https://sites.google.com/site/puritudarti3319/

   Delete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...