Sunday, July 24, 2011

ผลงานทดลองออกแบบฟ้อนต์ของนักศึกษา ด้วยเครื่องมือออนไลน์ fontstruct.com

ผลงานของนักศึกษาที่ทดลองออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typeface) ชื่อ font cru-nassaran

ผลงานของนักศึกษาที่ทดลองออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typeface) ชื่อ font cru-kanyaporn

ผลงานของนักศึกษาที่ทดลองออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typeface) ชื่อ font cru-saeangdeuan

ผลงานของนักศึกษาที่ทดลองออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์(Typeface) ชื่อ font cru-trirat-arti3319


Tuesday, July 19, 2011

เครื่องมือโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ฟรีออนไลน์ Online tool : 3DVIA Shape 4.0

เครื่องมือโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ฟรีออนไลน์  3DVIA Shape 4.0,เปิดให้ดาวน์โหลดลงมาติดตั้งในเครื่องของเราฟรี ทำงานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น สำหรับการสร้างรูปทรงวัตถุ 3 มิติ แสดงมุมมองด้านต่างๆได้ง่าย มีการเชื่อมโยงใช้แบบสำเร็จรูปจากฐานข้อมูลด้วย สามารถใช้นิ้วเขียนควบคุมการทำงานและการใช้เครื่องมือร่วมกับจอภาพแบบทัชสกรีนได้ด้วย เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการร่างแบบแสดงแนวความคิดในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายในหรือสร้างภาพศิลปะ 3 มิติใดๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หากอยากได้ผลงานที่สำเร็จก็เพียงแค่บัยทึกภาพแบบจับหน้าจอลงมาเก็บไว้(Screenshot) มีโหมดสอน
ให้คำแนะนำ-แสดงวิดีโอการใช้งานให้เรียนรู้ด้วยตนเอง หากไม่ลองก็ไม่รู้และไม่เกิดทักษะวิชาชีพแก่ตน หากท่านใดเคยใช้ Google Sketchup หรือโปรแกรม 3D มาบ้างแล้วก็คงทราบว่าเป็นเครื่องมือฟรีที่ควรมีไว้เป็นสต๊อกในทักษะวิชาชีพแห่งตน

Sunday, July 10, 2011

โครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทยและลาติน

สัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทยที่ราชบัณฑิยสถานกำหนดไว้เป็นแบบหลัก
สัดส่วนโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรลาตินหรือโรมัน

ศัพท์มาตรฐานเฉพาะโครงสร้างของแบบตัวอักษรลาตินหรือโรมัน(Latin Typeface Anatomy)ที่นักออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ควรต้องทราบและท่องให้ขึ้นใจ เพราะต้องใช้กำหนดข้อมูล การหมวดหมู่คุณลักษณะของแบบตัวพิมพ์ใน Font information ให้ถูกต้อง

Week4:กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ(The Design Process)

กระบวนการออกแบบที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนที่แจ้งอีเมลในแบบประเมินผลไปแล้ว ให้นักศึกษาแต่ละคนดูและทำความเข้าใจ ขยายความ ตีความและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงทดลองดำเนินการตามขั้นตอนสัก 2- 3 แบบ เพื่อเป็นแบบทางเลือก สำหรับวิธีการเขียนรายงานก็ให้ไปดูใน sites.google.com/site/artthesis กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น และดูไฟล์ตัวอย่างแนวทางการศึกษาวิธีการออกแบบรรจุภัณฑ์จาก slideshare.net ที่อาจารย์เผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...