Survey

แบบสำรวจ/แบบสอบถามประจำภาคเรียนที่ 1/2556  วิชาARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบสำรวจที่นี่ ถึงวันที่ 19 มิ.ย.18.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสำรวจ/แบบสอบถามประจำภาคเรียนที่ 2/2555  วิชาARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

      ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน(และหรือผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสำรวจ) คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม/แบบสำรวจของ วิชาARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในภาคเรียนที่ 2/2555 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์แห่งมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานี้และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในลำดับต่อไป
ก. ระยะก่อนการเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์แรก วันที่ 1-7 พ.ย.2555 นี้
เข้าตอบฉบับที่ 1.คลิกที่นี่.> 1.แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555

ข.ระยะกลางภาคเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์ที่ 8
เข้าตอบฉบับที่ 2.คลิกที่นี่. แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555

ค.ระยะปลายภาคเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์ที่ 15
เข้าตอบฉบับที่ 3.คลิกที่นี่. แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555

เข้าตอบฉบับที่ 4.คลิกที่นี่. แบบประเมินการสอนของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในภาคเรียนที่ 2/2555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคเรียนที่ 1/2555เชิญทำแบบสอบถามประจำวิชา ช่วงท้ายภาคเรียน มี 2 ฉบับ ให้นักศึกษาทำให้ครบทั้งสองฉบับ ดังนี้คือ

เชิญตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรศิลปกรรม จันทรเกษม

แบบสำรวจศักยภาพและความคาดหวังของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่1/2551. ฉบับที่ 1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ เชิญ คลิกทำที่นี่


2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามแบบสำรวจศักยภาพทักษะทางคอมพิวเตอร์และความพึงพอ ใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพึ่งพาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ของนักศึกษาศิลปกรรม มจษ
คลิกเข้าทำที่นี่

1 comment:

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...