Thursday, February 23, 2012

งานสอบปฏิบัติ แจ้งชื่อเว็บบล็อกใหม่ที่โดเมน wordpress.com

สอบปฏิบัติวันนี้ ให้นักศึกษา
1.เขียนบันทึกวิธีการจดทะเบียนสร้างเว็บบล็อกโดเมนย่อยขึ้นใช้เป็นส่วนตัว ภายใต้เว็บโดเมนของ wordpress.com
2.โดยให้มีภาพประกอบที่จับหน้าจอภาพและคำอธิบายใต้ภาพให้ละเอียดเยี่ยงผู้รู้ ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น จัดภาพและข้อความแบบ Text Wrap
3.และภายในเว็บใหม่ต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารจัดการเว็บบล็อก เช่น มีแถบเมนูข้าง มีการเลือกใช้รูปแบบกราฟิกเว็บที่สื่อแสดงถึงความสามารถทางการออกแบบสื่อออนไลน์และความรู้ทางการใช้เว็บเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบเว็บบล็อก ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและระดับการศึกษา ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อต้องการจบออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์นี้

การส่งงาน ให้แจ้งที่อยู่ URL โดยการคอมเม้นต์ในบล็อกเนื้อหานี้ภายในเวลาที่กำหนดสอบ-ส่ง
กลุ่ม 101 ภาคเช้า เวลาเริ่ม 11.30 - 12.30 น.
กลุ่ม 102 ภาคบ่าย เวลาเริ่ม 16.10 - 17.10 น.

Wednesday, February 22, 2012

การนำเสนอเล่มรายงานสรุปผลการออกแบบฟ้อนต์ที่Issuu.com

การนำเสนอเล่มรายงานควรใช้ ฟ้อนต์ที่ทำขึ้นเองจัดพิมพ์เป็นตัวเนื้อความ และการจัดวางออกแบบเป็นหนังสือขนาด A4 ทั้งเล่มครับนับตั้งแต่ปก ไม่งั้นก็แสดงว่าคุณทำฟ้อนต์ไม่สำเร็จ หากทำสำเร็จก็ควรนำมาใช้และเอกสารทั้งเล่มนี้คือหลักฐานแสดงที่ชัดเจนว่าได้ ทดสอบทดลองใช้ทำงานแล้ว
     ผลงานออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์(Page layout Design) ของนักศึกษาศิลปกรรมจันทรเกษมส่วนใหญ่ยังแย่อยู่มากนะครับ ต้องพิจารณาและใส่ใจพัฒนาผลงานตัวเองใหม่ ลองใช้ซอฟต์แวร์ Indesign หรือ MS Word จัดดู ไหนว่าเรียนวิชาออกแบบการพิมพ์และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กันมาแล้ว

Thursday, February 9, 2012

website design is..

Website design is the planning and creation of websites. This includes the information architecture, user interface, site structure, navigation, layout, colors, fonts, and imagery. All of these are combined with the principles of design to create a website that meets the goals of the owner and designer.

กิจกรรม สัปดาห์ที่ 11
1.ให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ Comment โดย แปลและสรุปเป็นคำนิยามความหมายของการออกแบบเว็บไซต์ตามที่ได้ฟังบรรยายในชั่วโมงเรียนมา ให้ได้ใจความและเป็นของตัวเอง อย่าลอกกัน

2.ให้แจ้ง URL Subdomain ของ wordpress.com ที่ได้ทำไว้ให้อาจารย์ตรวจให้ถูกต้องตามข้อตกลง

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...