Thursday, February 23, 2012

งานสอบปฏิบัติ แจ้งชื่อเว็บบล็อกใหม่ที่โดเมน wordpress.com

สอบปฏิบัติวันนี้ ให้นักศึกษา
1.เขียนบันทึกวิธีการจดทะเบียนสร้างเว็บบล็อกโดเมนย่อยขึ้นใช้เป็นส่วนตัว ภายใต้เว็บโดเมนของ wordpress.com
2.โดยให้มีภาพประกอบที่จับหน้าจอภาพและคำอธิบายใต้ภาพให้ละเอียดเยี่ยงผู้รู้ ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น จัดภาพและข้อความแบบ Text Wrap
3.และภายในเว็บใหม่ต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะการบริหารจัดการเว็บบล็อก เช่น มีแถบเมนูข้าง มีการเลือกใช้รูปแบบกราฟิกเว็บที่สื่อแสดงถึงความสามารถทางการออกแบบสื่อออนไลน์และความรู้ทางการใช้เว็บเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบเว็บบล็อก ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและระดับการศึกษา ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อต้องการจบออกไปประกอบวิชาชีพทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์นี้

การส่งงาน ให้แจ้งที่อยู่ URL โดยการคอมเม้นต์ในบล็อกเนื้อหานี้ภายในเวลาที่กำหนดสอบ-ส่ง
กลุ่ม 101 ภาคเช้า เวลาเริ่ม 11.30 - 12.30 น.
กลุ่ม 102 ภาคบ่าย เวลาเริ่ม 16.10 - 17.10 น.

40 comments:

 1. http://adisakwannasuk.wordpress.com/ นาย อดิศักดิ์ วรรณสุข

  ReplyDelete
 2. เด ยันชมภู กลุ่ม 101

  http://dayyanchompu.wordpress.com/

  ReplyDelete
 3. http://amorntheparti3319test.wordpress.com

  ReplyDelete
 4. http://visarut55.wordpress.com

  นาย วิศรุต เย็นเจริญ กลุ่ม101

  ReplyDelete
 5. http://taweepondesign.wordpress.com/

  นาย ทวีพล สุทธิสัมพนิช กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 6. http://phoombadee.wordpress.com/

  นายภูมิบดี ใจสมัคร ID.5011309886

  ReplyDelete
 7. http://suchard777.wordpress.com/

  นายสุชาติ ควรหัตถ์ กลุ่ม101

  ReplyDelete
 8. http://patsawanaudnuan.wordpress.com/

  นางสาวภัสวรรณ อุดหนุน 5211304752 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 9. http://jedsadanualmesri.wordpress.com/

  นายเจษฎา นวลมีศรี 5011306346 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 10. http://eidsaravutarti3319.wordpress.com นายอิศราวุธ ไชยโยกาศ กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 11. http://attpolpolyiam.wordpress.com นายอรรถพล พลเยี่ยม
  5211309322 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 12. http://pimonratsangroojee.wordpress.com

  นางสาวพิมลรัตน์ แสงรูจีย์ กลุ่ม 101 5211311286

  ReplyDelete
 13. http://tanthai7777arti3319.wordpress.com/

  นายแทนไทย กิตติธรทรัพย์ 5011309803 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 14. http://chotichaiarti3319.wordpress.com/

  นายอนุชา โชติชัย กลุ่ม 101 5011309951

  ReplyDelete
 15. http://peeratijungprakob.wordpress.com/

  นาย พีรติ จึงประกอบ 5211306815 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 16. https://arsasri.wordpress.com
  นางสาว จันทนา อาษาศรี

  ReplyDelete
 17. http://dusitmaneeyoung.wordpress.com/
  นายดุสิต มณียัง 5211300610 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 18. http://chaipotarti3319.wordpress.com/
  นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์ 5211308266 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 19. http://chatchanin.wordpress.com/
  นายฉัตรชนินทร์ จันทร์แย้ม 5211310809 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 20. http://jutimaza.wordpress.com/
  นางสาว จุติมา ผานุธิ
  5211309173 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 21. http://khawfang.wordpress.com/

  น.ส. พิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนผล กลุ่ม 102
  รหัส 5211310239

  ReplyDelete
 22. http://arnontong.wordpress.com/
  นายอานนท์ ทองรอด 5211302434 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 23. http://sittirongart.wordpress.com/
  นายสิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม 5211309819 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 24. http://kantimaarti3319.wordpress.com/
  นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์ 5211311815 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 25. http://janonkasarti3319.wordpress.com
  นายชานนท์ เกษมวรรณกร 5211310015 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 26. http://jirapajunarti3319.wordpress.com/
  นางสาว จิรภา จันเทา 5211310429 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 27. http://wiphadathon.wordpress.com/
  นางสาว วิภาดา โทนสูงเนิน 5211311237 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 28. http://jintana3319.wordpress.com/
  นางสาวจินตนา กลีบบัว 5211303036

  ReplyDelete
 29. http://siripatnoid.wordpress.com
  นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก 5211304174 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 30. http://jetsupaarti3319.wordpress.com/
  นางสาว เจตสุภา ชาเรณู 5211312334 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 31. http://nuttawut5211.wordpress.com/
  นายณัฐวุฒิ บุญเติมเต็ม 5211312391 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 32. http://anawatak.wordpress.com/
  นาย อนวัช คงวิเชียร 5211307862 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 33. http://nitithorn2533.wordpress.com/
  นายนิติธร ตันตระกูล 5213000440 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 34. http://ploynapatarti3319gallery.wordpress.com/
  นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท 5211312706 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 35. http://maneekarn102532.wordpress.com
  นางสาว มณีกานต์ ทองชุม
  บล็อคใหม่

  ReplyDelete
 36. http://chompoomutarti3319.wordpress.com/
  นางสาว ชมพูนุช ประเทียบอินทร์ 5211303119 กลุ่ม102

  ReplyDelete
 37. http://phatchakarnarti3319.wordpress.com/
  นางสาวพัชกาญ ภัทรโสภณ 5211306989 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 38. http://puritud.wordpress.com/
  นาย ภูริทัต มีสมบัติ 5211301329 กลุ่ม 102

  ReplyDelete
 39. http://nutsarun71.wordpress.com/
  นายณัฐสรัญ สุธากิจมนัส 5311322589 กลุ่ม 102

  ReplyDelete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...