Wednesday, September 25, 2013

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง ประจำภาคเรียนที่1/2556 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ

7.ดังมีหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM (Teacher Assistant : Knowledge Management) ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)ของสาขาวิชาศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อ...สาขาวิชา...โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://.... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล การพัฒนาชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพรส โดยได้ส่งเอกสาร digital publishing สรุปเอาไว้ืั้แล้วที่ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........

โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในภายในวันที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 20.50 น.

19 comments:

 1. นายธเนศ วุฒิกิจ ID 5121304348 กลุ่มเรียน201
  ได้ความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการ เลือกใช้ แก้ไขปัญหาในเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา คือ http://arti3319-tanes.blogspot.com/
  2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่ออาจารย์ อัครเดช มณีภาค สาขาวิชานิติศาสตร์ เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://nitichandra-akkaradech.blogspot.com/
  3.ได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ http://issuu.com/tanes/docs/tanes_arti3319_____________________

  ReplyDelete
 2. นายเพชรณะภา ชูวงศ์ ID 5121302946 กลุ่มเรียน201แนวความคิดของการออกแบบเว็บที่หลากหลายรูปแบบ และ ผมขอขอบคุณที่ให้ความรู้ คับhttp://issuu.com/pechnapa11/docs/__________________wordpress
  ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM http://human-gohi-sukanda.blogspot.com/
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา คือhttp://arti3319-pechnapa11.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. นาย สุรเดช อุทรักษ์ 5211302178 กลุ่ม201
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ
  2.ด้านความรู้ - ได้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและโซเชียลเน็ตเวิร์คในการทำงานจริง
  3.ด้านปัญญา - ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่นการทำเว็บบล็อคร่วมกับอาจารย์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-suradach.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ อาจารย์จุ๋มจิิ๋ิม โง้วอนันต์ชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ http://aj-jumjim-ngowananchai.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ เว็บบล็อกเวิร์ดเพรส http://issuu.com/suradachutarak


  ReplyDelete
 4. นายวาที ศรีผิว รหัสนักศึกษา 5211308241 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และแต่งกายตามกฎระเบียบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ กับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
  3. ด้านปัญญา ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาย่อมทำให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ในการติดต่อประสานงาน ก่อให้เกิดเป็นชิ้นงานในแต่ละชิ้น
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-watee.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://chawan1809.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http://issuu.com/wateesripew


  ReplyDelete
 5. นายประเสริฐ สิงห์ครุธ รหัสนักศึกษา 5111311733 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
  2. ด้านความรู้ ได้ฝึกฝนลงมือกับงานภาคปฏิบัติเก็บเกี่ยวพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆจากท่านอาจารย์และได้ความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย
  3. ด้านปัญญา ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้ที่ได้นั้นไปแก้ไขปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้รับมอบหมายในการทำเวปบล็อกร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก มีการพูดคุยแลกเปลื่ยนความรู้ และทำให้ได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการนำเสนองาน
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้กระบวนการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและได้ศึกษาข่าวสารในโลกเทคโนโลยีความล้ำสมัยอีกด้วย
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-praserts.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์เอกพล กันทอง สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://http://ekapon-kuntong.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http:// issuu.com/IsometricNoom

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการเรียน การเข้าเรียน และการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
   2.ด้านความรู้ : ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับงานนิเทศศิลป์
   3.ด้านปัญญา : ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆในด้านการใช้งานเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดทำเว็บบล็อกและสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำเทคโนโลยีไปประยุกค์ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานด้านนิเทศศิลป์
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ : เป็นพื้นฐานที่จะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

   7.ดังมีหลักฐานแสดงคือ
   ชื่อนายปิติภัทร องกุนนะ รหัส 5321300179 กลุ่ม 201
   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ http://arti3319-pitipat.blogspot.com/

   2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM (Teacher Assistant : Knowledge Management) ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)ของสาขาวิชาศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่ออาจารย์ธงชัย เหลืองทอง สาขาวิชาดนตรีสากล โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://tongchai-westernmusic.blogspot.com/

   3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล การพัฒนาชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพรส โดยได้ส่งเอกสาร digital publishing สรุปเอาไว้ืั้แล้วที่ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือhttp://issuu.com/pitipat31/docs/wordpressthai

   Delete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. นาย กิตติพงษ์ วามนตรี 5321300112 กลุ่ม201
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้รู้จักการตรงต่อเวลา ทั้งเวลาเข้าเรียนและส่งงานตามที่อาจารย์กำหนด
  2.ด้านความรู้ - ได้รู้จักโปรแกรมซึ่งสามารถใช้ทำงานได้จริงในวิชาชีพ
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้และฝึกความสามารถมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ปรึกษาปัญหากับอาจารยืและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-kittipong.blogspot.com
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ อาจารย์สาทิสรัตน์ สินสุธาน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ http://cruchinese-satisarat.blogspot.com
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ เว็บบล็อกเวิร์ดเพรส http://issuu.com/kittipong.cru53/docs/wordpress

  ReplyDelete
 10. นายณัฐวุฒิ จินะรักษ์ รหัสนักศึกษา 5211300545 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ เพิ่มความรู้ในการใช้โปรแกรม
  3. ด้านปัญญา ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาสามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่มอบหมายให้ ไม่ว่าจะเป็นในการติดต่อประสานงาน
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ และข่าวความรู้ที่ได้ไปหามา
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-nattawut.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ถนอมจิตต์ สารอต สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://thanomjit-be.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http://issuu.com/fudoxcbfp

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นายณัฐวุฒิ นุชนา รหัสนักศึกษา 5211300552 กลุ่มเรียน 201

   สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ

   1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ในเวลาที่กำหนด
   2.ด้านความรู้ ได้ความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการทำบล็อก และWordpress การตกแต่งและการปรับแต่งบล็อกและ Word Press ให้สวยงาม
   3.ด้านปัญญา ได้ฝึกและพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเราเองได้มากขึ้นจากเดิม
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้ทำงานเป็นมากกว่าก่อนที่จะได้มาเรียนในวิชานี้ ได้รับความรู้หลายอย่างกลับไปเพื่อพัฒนางานต่อไป
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี ตามที่อาจารย์ได้สอนมาตลอดทั้งเทอม
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำสิ่งที่เรียนมาในรายวิชามาประกอบวิชาชีพได้ และมีรายได้ต่อไปภายหน้า

   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา:http://arti3319-nattawutnuchanaa.blogspot.com/

   เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ปาริชาติ ฉิมคล้าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ:http://parichartbiz.blogspot.com/

   สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress:http://issuu.com/golfza555/docs/____________________________________e0e2f1b44e7d31

   ผลงาน issuu ทั้งหมดทั้งเทอม : http://issuu.com/golfza555

   Delete
 12. นายรินณพัส พงษ์ดี รหัสนักศึกษา 5321300211 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียนต้องมีความขยันอดทน และไม่คดโกงเวลาทำข้อสอบ
  2. ด้านความรู้ ได้ฝึกปฎิบัติการทำงานออกแบบเว็บบล็อกที่ต้องรับผิดชอบอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี
  3. ด้านปัญญา มีไหวพริบเพิ่มมากขึ้นในการเข้าใช้อินเตอร์เนตในอนาคต รู้ว่า ต้องจัดการวางแผนอย่างไรกับการออกแบบเว็บบล็อก
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้รับมอบหมายในการทำเวปบล็อกร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพูดคุยแลกเปลื่ยนความรู้ และทำให้ได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและได้ศึกษาข่าวสารใหม่่ๆในปัจจุบัน
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-rinnaphat77.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์กัญจนพร บุญมั่น http://teacher-kanjanaporn.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress http://issuu.com/146713/docs/__________________wordpress?e=8588578/4990245

  ReplyDelete
 13. นางสาว พุทธรักษา พลขันธ์ 5221303794 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ในเวลาที่กำหนและไม่โกงเวลาทำข้อสอบ
  2. ด้านความรู้ - ได้เพิ่มความรู้ในการใช้โปรแกรมเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรม
  ต่างๆ ที่ใช้ในการทำบล็อก Wordpress
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้และฝึกความสามารถมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ความรู้จาการติดต่อประสานงานกับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-puttharaksa.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ ไอลดา ลิบลับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -
  http://ilada-japanese.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/209957/docs/wordpressthai

  ผลงาน issuu ทั้งหมดทั้งเทอม : http://issuu.com/209957

  ReplyDelete
 14. นาย คทา เขนทอง ระหัส 5121304256 กลุ่ม 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้ให้ทำโดยให้ตัวเราเป็นตัวช่วยตัวเองโดยไม่หวังพึ่งคนอื่นครับก็เป็นผลดีแก่ตังเองจริงๆครับก็คือตัวเองสอนตัวเองนั้นแหละครับ
  2.ด้านความรู้ - อาจารย์ได้สั่งสอนให้รู้จักคิดรู้จักทดลองทำให้คิดอ่านก่อนที่จะลงมือและอาจารย์สอนทุกชั่วโมงจะเน้นในด้านที่ลูกศิษอ่อนไปหรือขาดตรงในปรับจูนให้เท่ากันแล้วนักศึกษาก็ได้ความรู้มาถึงแม้อาจารย์จะสอนอย่างเต็มที่่แต่บางครั้งพวกผมเองครับที่เก็บไปไม่หมดเพราะอาจารย์เป็นคนขยันและเก่งมากจนบางทีเอาวิชามาสอนแต่ละครั้งจนผมมึนแต่ก็ภูมิใจที่ได้ความรู้จากอาจารย์มาไม่มากก็น้อยครับ กราบขอบพระคุณครับ
  3.ด้านปัญญา - อาจารย์สั่งสอนมากทุกครังไม่ว่าจะในชั่วโมงหรือนอกชั่วโมงเรียนจึงรู้สึกว่าตลอดเวลาอาจรย์ให้ปัญญาและสติเราตลอดเวลา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาสามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่มอบหมายให้ และยังรู้จักให้ทำงานร่วมกันแชร์กันเสมอ ทำงานกันเป็กลุ่มๆแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน ครับ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ก็ได้รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นและรู้ในด้านเชิงวิชาการและยังเอาไปคิดที่จะใช้เป็นวิชาชีพต่อไปได้ครับ และยังนำไปสอนคนอื่นได้ครับ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและยังนำไปใช้กับชีวิตรประจำวันและยังมีประโยชน์แก่ครอบครัว ครับ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319kata2520.blogspot.com/

  เว็ปบล็อกการจัดการความรู้ของอาจารย์สมคเน แผลงฤทธิ์ http://human-gohi-
  somkanay.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress http://issuu.com/kata2520/docs/____________________________________ef39de087518c6
  กราบขอขอบพระคุณอาจารย์ครับ ที่สั่งสอนครับ

  ReplyDelete
 15. สรุปผลการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  นายปรีชาธรรม ศักดิ์เนรมิตร เลขประจำตัว 5111313408 กลุ่มเรียน 201

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ฝึกความเคารพอาจารย์ผู้สอน การทำตัวให้สุภาพ และไม่ออกนอกระเบียบ
  2. ด้านความรู้ - ได้นำความรู้ที่ได้รับมา ไปใช้จริง อย่างเช่น Google Doc และ Wordpress
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้ข่าวสาร และทันโลกออนไลน์มากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้นจากการติดต่อประสานงานกับผู้เรียนท่านอื่นๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับรู้ว่าการที่จะเอาตัวรอดในวิชาชีพนี้นั้น เราต้องตามข่าวสารให้ทัน และสื่อสารในวงกว้างเข้าไว้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้จริง ในการเขียนเว็ป หรือแม้กับการทำงาน Google Doc ช่วยให้สะดวกขึ้นเยอะ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-preeshatham.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ วาทินี นิลงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://watinee149.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/preeshatham/docs/____________________________________b915efa97621f0

  ReplyDelete
 16. สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกเเบบ (Arti3319) ภาคเรียนที่ 1/2556 ตามประเด็นที่ให้มา ข้าพเจ้าได้รับความรู้ เเละประสบการ์ณแบ่งประเด็นดังต่อไปนี้
  1.ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
  - เรื่องการสั่งงาน และงานที่อาจารย์มอบหมายมาให้ จำเป็นจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย
  - เรื่องการเข้าเรียนในชั้นเรียน ต้องตรงต่อเวลา
  - เรื่องคำสั่งให้เรียนรู้เเละการศึกษาด้วยตนเอง
  2.ด้านความรู้ และปัญญา
  - ได้เรียนรู้ในการศึกษาการทำเว็บบล็อก Wordpress , Blogger เเละมีศึกษาเเละส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดออกเเบบเสื้อ
  3.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้มีทักษะด้านการปรึกษา พูดคุยกับอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทำบล็อก
  - ได้มีทักษะการเเลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอน เเละ เพื่อนร่วมชั้นเรียน
  4.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้รับทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดวางเเนวข้อความ เเละ ความเหมาะสมต่อบทความที่เราจะทำการเขียนลงไปในบล็อกของเรา

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-preeshatham.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ วาทินี นิลงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://watinee149.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-nimon.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ นิรมล ชอุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://niramon-c.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/preeshatham/docs/____________________________________b915efa97621f0

  ReplyDelete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...