Wednesday, September 25, 2013

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง ประจำภาคเรียนที่1/2556 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ

7.ดังมีหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM (Teacher Assistant : Knowledge Management) ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)ของสาขาวิชาศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อ...สาขาวิชา...โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://.... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล การพัฒนาชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพรส โดยได้ส่งเอกสาร digital publishing สรุปเอาไว้ืั้แล้วที่ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........

โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในภายในวันที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 20.50 น.

19 comments:

 1. นายธเนศ วุฒิกิจ ID 5121304348 กลุ่มเรียน201
  ได้ความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการ เลือกใช้ แก้ไขปัญหาในเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา คือ http://arti3319-tanes.blogspot.com/
  2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่ออาจารย์ อัครเดช มณีภาค สาขาวิชานิติศาสตร์ เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://nitichandra-akkaradech.blogspot.com/
  3.ได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ http://issuu.com/tanes/docs/tanes_arti3319_____________________

  ReplyDelete
 2. นายเพชรณะภา ชูวงศ์ ID 5121302946 กลุ่มเรียน201แนวความคิดของการออกแบบเว็บที่หลากหลายรูปแบบ และ ผมขอขอบคุณที่ให้ความรู้ คับhttp://issuu.com/pechnapa11/docs/__________________wordpress
  ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM http://human-gohi-sukanda.blogspot.com/
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา คือhttp://arti3319-pechnapa11.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. นาย สุรเดช อุทรักษ์ 5211302178 กลุ่ม201
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้ฝึกความมีระเบียบวินัย เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ
  2.ด้านความรู้ - ได้ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและโซเชียลเน็ตเวิร์คในการทำงานจริง
  3.ด้านปัญญา - ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นอย่างชาญฉลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่นการทำเว็บบล็อคร่วมกับอาจารย์
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-suradach.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ อาจารย์จุ๋มจิิ๋ิม โง้วอนันต์ชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ http://aj-jumjim-ngowananchai.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ เว็บบล็อกเวิร์ดเพรส http://issuu.com/suradachutarak


  ReplyDelete
 4. นายวาที ศรีผิว รหัสนักศึกษา 5211308241 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และแต่งกายตามกฎระเบียบ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ กับงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์
  3. ด้านปัญญา ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาย่อมทำให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น ในการติดต่อประสานงาน ก่อให้เกิดเป็นชิ้นงานในแต่ละชิ้น
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-watee.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์ สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://chawan1809.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http://issuu.com/wateesripew


  ReplyDelete
 5. นายประเสริฐ สิงห์ครุธ รหัสนักศึกษา 5111311733 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ฝึกฝนตนเองให้มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
  2. ด้านความรู้ ได้ฝึกฝนลงมือกับงานภาคปฏิบัติเก็บเกี่ยวพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆจากท่านอาจารย์และได้ความรู้จากงานที่ได้รับมอบหมาย
  3. ด้านปัญญา ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความรู้ ให้แก่ตนเองและนำความรู้ที่ได้นั้นไปแก้ไขปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้ดียิ่งขึ้น
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้รับมอบหมายในการทำเวปบล็อกร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออก มีการพูดคุยแลกเปลื่ยนความรู้ และทำให้ได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการนำเสนองาน
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้กระบวนการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและได้ศึกษาข่าวสารในโลกเทคโนโลยีความล้ำสมัยอีกด้วย
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-praserts.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์เอกพล กันทอง สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://http://ekapon-kuntong.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http:// issuu.com/IsometricNoom

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการเรียน การเข้าเรียน และการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
   2.ด้านความรู้ : ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับงานนิเทศศิลป์
   3.ด้านปัญญา : ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆในด้านการใช้งานเทคโนโลยีและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดทำเว็บบล็อกและสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำเทคโนโลยีไปประยุกค์ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานด้านนิเทศศิลป์
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ : เป็นพื้นฐานที่จะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป

   7.ดังมีหลักฐานแสดงคือ
   ชื่อนายปิติภัทร องกุนนะ รหัส 5321300179 กลุ่ม 201
   1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ http://arti3319-pitipat.blogspot.com/

   2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM (Teacher Assistant : Knowledge Management) ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)ของสาขาวิชาศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่ออาจารย์ธงชัย เหลืองทอง สาขาวิชาดนตรีสากล โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://tongchai-westernmusic.blogspot.com/

   3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล การพัฒนาชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพรส โดยได้ส่งเอกสาร digital publishing สรุปเอาไว้ืั้แล้วที่ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือhttp://issuu.com/pitipat31/docs/wordpressthai

   Delete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. นาย กิตติพงษ์ วามนตรี 5321300112 กลุ่ม201
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้รู้จักการตรงต่อเวลา ทั้งเวลาเข้าเรียนและส่งงานตามที่อาจารย์กำหนด
  2.ด้านความรู้ - ได้รู้จักโปรแกรมซึ่งสามารถใช้ทำงานได้จริงในวิชาชีพ
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้และฝึกความสามารถมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ปรึกษาปัญหากับอาจารยืและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-kittipong.blogspot.com
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ อาจารย์สาทิสรัตน์ สินสุธาน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ http://cruchinese-satisarat.blogspot.com
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ เว็บบล็อกเวิร์ดเพรส http://issuu.com/kittipong.cru53/docs/wordpress

  ReplyDelete
 10. นายณัฐวุฒิ จินะรักษ์ รหัสนักศึกษา 5211300545 กลุ่มเรียน 201

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อเวลาในการเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
  2. ด้านความรู้ ได้พัฒนาทักษะตนเองอยู่สม่ำเสมอ เพิ่มความรู้ในการใช้โปรแกรม
  3. ด้านปัญญา ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเองและนำความรู้นั้นไปแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาสามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่มอบหมายให้ ไม่ว่าจะเป็นในการติดต่อประสานงาน
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ และข่าวความรู้ที่ได้ไปหามา
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา : http://arti3319-nattawut.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ถนอมจิตต์ สารอต สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ : http://thanomjit-be.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress : http://issuu.com/fudoxcbfp

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. นายณัฐวุฒิ นุชนา รหัสนักศึกษา 5211300552 กลุ่มเรียน 201

   สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 การศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาประโชน์ืี่ได้รับคือ

   1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ในเวลาที่กำหนด
   2.ด้านความรู้ ได้ความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการทำบล็อก และWordpress การตกแต่งและการปรับแต่งบล็อกและ Word Press ให้สวยงาม
   3.ด้านปัญญา ได้ฝึกและพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเราเองได้มากขึ้นจากเดิม
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้ทำงานเป็นมากกว่าก่อนที่จะได้มาเรียนในวิชานี้ ได้รับความรู้หลายอย่างกลับไปเพื่อพัฒนางานต่อไป
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้และพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี ตามที่อาจารย์ได้สอนมาตลอดทั้งเทอม
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำสิ่งที่เรียนมาในรายวิชามาประกอบวิชาชีพได้ และมีรายได้ต่อไปภายหน้า

   เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา:http://arti3319-nattawutnuchanaa.blogspot.com/

   เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์ปาริชาติ ฉิมคล้าย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ:http://parichartbiz.blogspot.com/

   สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress:http://issuu.com/golfza555/docs/____________________________________e0e2f1b44e7d31

   ผลงาน issuu ทั้งหมดทั้งเทอม : http://issuu.com/golfza555

   Delete
 12. นายรินณพัส พงษ์ดี รหัสนักศึกษา 5321300211 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียนต้องมีความขยันอดทน และไม่คดโกงเวลาทำข้อสอบ
  2. ด้านความรู้ ได้ฝึกปฎิบัติการทำงานออกแบบเว็บบล็อกที่ต้องรับผิดชอบอย่างมีระบบแบบแผนที่ดี
  3. ด้านปัญญา มีไหวพริบเพิ่มมากขึ้นในการเข้าใช้อินเตอร์เนตในอนาคต รู้ว่า ต้องจัดการวางแผนอย่างไรกับการออกแบบเว็บบล็อก
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้รับมอบหมายในการทำเวปบล็อกร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพูดคุยแลกเปลื่ยนความรู้ และทำให้ได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและได้ศึกษาข่าวสารใหม่่ๆในปัจจุบัน
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319-rinnaphat77.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ ของ อาจารย์กัญจนพร บุญมั่น http://teacher-kanjanaporn.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress http://issuu.com/146713/docs/__________________wordpress?e=8588578/4990245

  ReplyDelete
 13. นางสาว พุทธรักษา พลขันธ์ 5221303794 กลุ่มเรียน 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ในเวลาที่กำหนและไม่โกงเวลาทำข้อสอบ
  2. ด้านความรู้ - ได้เพิ่มความรู้ในการใช้โปรแกรมเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรม
  ต่างๆ ที่ใช้ในการทำบล็อก Wordpress
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้และฝึกความสามารถมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้ความรู้จาการติดต่อประสานงานกับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้เรียนรู้การใช้งานในเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่ อ.นำเสนอ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้ในภายภาคหน้า เพื่อวิชาชีพต่อไป

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-puttharaksa.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ ไอลดา ลิบลับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -
  http://ilada-japanese.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/209957/docs/wordpressthai

  ผลงาน issuu ทั้งหมดทั้งเทอม : http://issuu.com/209957

  ReplyDelete
 14. นาย คทา เขนทอง ระหัส 5121304256 กลุ่ม 201
  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ได้ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆที่อาจารย์ได้ให้ทำโดยให้ตัวเราเป็นตัวช่วยตัวเองโดยไม่หวังพึ่งคนอื่นครับก็เป็นผลดีแก่ตังเองจริงๆครับก็คือตัวเองสอนตัวเองนั้นแหละครับ
  2.ด้านความรู้ - อาจารย์ได้สั่งสอนให้รู้จักคิดรู้จักทดลองทำให้คิดอ่านก่อนที่จะลงมือและอาจารย์สอนทุกชั่วโมงจะเน้นในด้านที่ลูกศิษอ่อนไปหรือขาดตรงในปรับจูนให้เท่ากันแล้วนักศึกษาก็ได้ความรู้มาถึงแม้อาจารย์จะสอนอย่างเต็มที่่แต่บางครั้งพวกผมเองครับที่เก็บไปไม่หมดเพราะอาจารย์เป็นคนขยันและเก่งมากจนบางทีเอาวิชามาสอนแต่ละครั้งจนผมมึนแต่ก็ภูมิใจที่ได้ความรู้จากอาจารย์มาไม่มากก็น้อยครับ กราบขอบพระคุณครับ
  3.ด้านปัญญา - อาจารย์สั่งสอนมากทุกครังไม่ว่าจะในชั่วโมงหรือนอกชั่วโมงเรียนจึงรู้สึกว่าตลอดเวลาอาจรย์ให้ปัญญาและสติเราตลอดเวลา
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การทำงานที่ได้รับมอบหมายมาสามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่มอบหมายให้ และยังรู้จักให้ทำงานร่วมกันแชร์กันเสมอ ทำงานกันเป็กลุ่มๆแลกเปลี่ยนความคิดกันและกัน ครับ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ก็ได้รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นและรู้ในด้านเชิงวิชาการและยังเอาไปคิดที่จะใช้เป็นวิชาชีพต่อไปได้ครับ และยังนำไปสอนคนอื่นได้ครับ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและยังนำไปใช้กับชีวิตรประจำวันและยังมีประโยชน์แก่ครอบครัว ครับ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา http://arti3319kata2520.blogspot.com/

  เว็ปบล็อกการจัดการความรู้ของอาจารย์สมคเน แผลงฤทธิ์ http://human-gohi-
  somkanay.blogspot.com/
  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress http://issuu.com/kata2520/docs/____________________________________ef39de087518c6
  กราบขอขอบพระคุณอาจารย์ครับ ที่สั่งสอนครับ

  ReplyDelete
 15. สรุปผลการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319
  นายปรีชาธรรม ศักดิ์เนรมิตร เลขประจำตัว 5111313408 กลุ่มเรียน 201

  1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม - ฝึกความเคารพอาจารย์ผู้สอน การทำตัวให้สุภาพ และไม่ออกนอกระเบียบ
  2. ด้านความรู้ - ได้นำความรู้ที่ได้รับมา ไปใช้จริง อย่างเช่น Google Doc และ Wordpress
  3.ด้านปัญญา - ได้รับรู้ข่าวสาร และทันโลกออนไลน์มากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ได้เครือข่ายสังคมเพิ่มขึ้นจากการติดต่อประสานงานกับผู้เรียนท่านอื่นๆ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ได้รับรู้ว่าการที่จะเอาตัวรอดในวิชาชีพนี้นั้น เราต้องตามข่าวสารให้ทัน และสื่อสารในวงกว้างเข้าไว้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ - ได้นำความรู้ไปใช้จริง ในการเขียนเว็ป หรือแม้กับการทำงาน Google Doc ช่วยให้สะดวกขึ้นเยอะ

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-preeshatham.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ วาทินี นิลงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://watinee149.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/preeshatham/docs/____________________________________b915efa97621f0

  ReplyDelete
 16. สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกเเบบ (Arti3319) ภาคเรียนที่ 1/2556 ตามประเด็นที่ให้มา ข้าพเจ้าได้รับความรู้ เเละประสบการ์ณแบ่งประเด็นดังต่อไปนี้
  1.ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
  - เรื่องการสั่งงาน และงานที่อาจารย์มอบหมายมาให้ จำเป็นจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อย
  - เรื่องการเข้าเรียนในชั้นเรียน ต้องตรงต่อเวลา
  - เรื่องคำสั่งให้เรียนรู้เเละการศึกษาด้วยตนเอง
  2.ด้านความรู้ และปัญญา
  - ได้เรียนรู้ในการศึกษาการทำเว็บบล็อก Wordpress , Blogger เเละมีศึกษาเเละส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดออกเเบบเสื้อ
  3.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้มีทักษะด้านการปรึกษา พูดคุยกับอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทำบล็อก
  - ได้มีทักษะการเเลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอน เเละ เพื่อนร่วมชั้นเรียน
  4.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ได้รับทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดวางเเนวข้อความ เเละ ความเหมาะสมต่อบทความที่เราจะทำการเขียนลงไปในบล็อกของเรา

  เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-preeshatham.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ วาทินี นิลงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://watinee149.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชา - http://arti3319-nimon.blogspot.com/
  เว็บบล็อกการจัดการความรู้ของ อาจารย์ นิรมล ชอุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  http://niramon-c.blogspot.com/

  สรุปผลงานโครงการออกแบบ WordPress: http://issuu.com/preeshatham/docs/____________________________________b915efa97621f0

  ReplyDelete

ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ : Thank you for your valuable comment.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...