Tuesday, July 14, 2015

ให้นักศึกษาทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่3/2557 ในวิชานี้คีรแล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโพสท์นี้ด้านล่างโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นทวนสอบผลการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง ชื่อที่อยู่ URL:......
2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้เว็บเทคโนโลยีเวิร์ดเพรสบล็อก ชื่อที่อยู่ URL:......
3.เว็บบล็อกมีส่วนร่วมบริการความรู้และออกแบบเว็บบบล็อกกับผู้สอนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบแก้ไขWeb Theme โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......
และนำไปโพสท์-แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส่วนตัวที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ในบล็อกการเรียนรู้ของตนเองด้วย

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ ที่ reg.chandra.ac.th

Monday, May 25, 2015

ลงทะเบียนเรียน Summer 3/2557

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กรอกข้อมูลในแบบบันทึก artd2305-201 แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา Visual Communication technology ภาคเรียนที่ 3/2557 กลุ่มเรียน 201 ให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์แรกนี้ 26-26/5/2558
คลิกลิงค์นี้ 

Wednesday, September 25, 2013

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินตนเอง ประจำภาคเรียนที่1/2556 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามประเด็นที่ตั้งให้คือ
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ

7.ดังมีหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัวในรายวิชานี้ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้จัดทำเว็บบล็อกการจัดการความรู้ตามโครงงาน TAKM (Teacher Assistant : Knowledge Management) ตามโครงงาน โครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน ( Chandra Comunity Art and Design Services)ของสาขาวิชาศิลปกรรม ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อ...สาขาวิชา...โดยได้เผยแพร่ออนไลน์โดยใช้ชื่อ http://.... blogspot.com
3.และได้สรุปผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล การพัฒนาชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพรส โดยได้ส่งเอกสาร digital publishing สรุปเอาไว้ืั้แล้วที่ issuu.com/...เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่่นี้คือ........

โดยตอบโพสต์(Comment) นี้ ให้แล้วเสร็จภายในภายในวันที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 20.50 น.

Wednesday, July 24, 2013

online TCDC Magazine

นิตยสารออนไลน์ เกี่ยวกับความรู้ด้านการออกแบบชื่อ คิด โดย ศูนย์การออกแบบแห่งชาต TCDC

Wednesday, June 12, 2013

สัปดาห์ที่1/2556 ปฐมนิเทศวิชา

สัปดาห์ที่1/2556 ปฐมนิเทศวิชา/งาน/การบ้านประจำสัปดาห์
เริ่มเรียนวันที่ 12/6/2556 เวลา 17.30 น. ห้องเรียน 323-324 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
วันนี้อาจารย์มีประชุมที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นการปฐมนิเทศวิชาวันนี้เป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ มีกิจกรรมให้นักศึกษาทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้คือ
1.รับบัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดบันทึกการเรียนรู้เล่มสีชมพู เขียนชื่อนามสกุล วิชาเรียน กลุ่มเรียน คืนบัตรเข้าชั้นเรียนไว้ที่โต๊ะผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2.เข้าใช้งานเว็บบล็อกประจำวิชาที่ http://arti3319.blogspot.com คลิกเข้าปุ่มความเห็น comment เพื่อรายงานตัวในโพสต์นี้ และคลิกปุ่ม Join This Site ที่เมนูข้าง > Followers:สมัครเป็นผู้ติดตามรับข่าวสาร และเข้าอ่าน มคอ.3 TQF ของวิชาให้เข้าใจ
3.คลิกเข้ากรอกข้อมูลตามรายการในแบบบันทึก artd3319-201 แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา Visual Communication technology ภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่มเรียน 201 คือ อีเมลของgmail.com เบอร์โทรศัพท์มือถือ ติดตามข่าวสารจากอีเมลของอาจารย์คือ prachid2009@gmail.com ดูรายการกิจกรรมตามแบบประเมินและเตรียมตัวศึกษาความรู้ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน และนักศึกษาสามารถทวนสอบกิจกรรม-คะแนนของตนเอง หรือจะให้ญาติๆ ผู้ปกครองมาร่วมติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของเราด้วยก็ยิ่งดี แต่อย่าให้คนอื่นทำให้ก็แล้วกัน
4.สมัครเรียนวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline  ใช้ username /password เดิม หากใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิก ให้สมัครก่อนแล้วจึงสมัครเรียน และใส่ภาพถ่ายและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงห้ามใช้ชื่อเล่นและให้ใช้อีเมลของgmail.com เท่านั้น สมัครเรียนวิชาไว้ให้เรียบร้อย ครั้งหน้าจะมีการสอบpre-test ห้ามสาย ห้ามขาด ห้ามลา เวลาสอบ 18.00 น.
5.สร้างเว็บบล็อกของ Blogger.com  ตามรูปแบบที่กำหนดให้ คือใช้รหัสวิชานำ- เช่น arti3319-prachid ใช้ template blog  เป็นแบบ Live on Blog ตั้งหน้าแสดงเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้างเว็บบล็อก entire blog= 980 right side bar =330 เลือกภาพพื้นฺbackground imageจากหมวด เทคโนโลยี จัดวาง alingment =Center เป็นแบบกึ่งกลางระดับบน ไม่จัดเรียงภาพพื้นหลัง(Don't tile)
ตั้งค่าใส่คำอธิบายเว็บบล็อกเป็น " เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ของ....(ชื่อเจ้าของบล็อก)" และเริ่มบันทึกสาระความรู้ที่ได้ลงบล็อกทันที ว่าได้ทำได้ความรู้จากการที่อาจารย์สั่งงาน-สอนความรู้ในชั่วโมงเรียนอย่างไรบ้างเรียนและฝึกปฏิบัติ-ทำตามแล้วสรุปผลการเรียนรู้ให้ได้ ความยาวของเนื้อหาแต่ละโพสต์แต่ละสัปดาห์ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนกิจกรรมนี้ดูจากวันที่ที่โพสต์เนื้อหาลงบล็อกในแต่ละสัปดาห์)
6.เตรียมกิจกรรมแปลสรุปข่าวสารทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ให้หาข่าวสารความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จากเว็บบล็อกเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปเป็นไทย ใส่ใน Google Doc เริ่มรายงานหน้าชั้นในสัปดาห์ที่ 3( 26 มิ.ย.นี้) เรียงตามรายชื่อ ครั้งละ 3 คน ตอนต้นชั่วโมงเรียน พลาดแล้วไม่ย้อนหลัง
7.ทำ แบบสำรวจ/แบบสอบถามประจำภาคเรียนที่ 1/2556  วิชาARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบสำรวจที่นี่ ถึงวันที่ 19 มิ.ย.18.00 น.

8.กิจกรรมสืบค้นความรู้เป็นการบ้านวันนี้ ให้สืบค้นความหมายของคำว่า
1.เทคโนโลยี(Technology)
2.ออกแบบนิเทศศิลป์(Vissual Communication)
โดยทำลงในโพสต์บล็อกของตนเอง อย่างน้อยคำละ 3 ความหมาย พร้อมอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ (คลิกดู อ่าน ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียน ได้จากที่นี่) แล้วสรุปเป็นความหมายเดียว(เขียนสรุปด้วยตนเอง)ว่า
สรุปความหมายของเทคโนโยลีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ หมายถึง......
9.ปล.ผู้ไม่เข้าเรียนครั้งแรกและผู้ลงทะเบียนเพิ่มภายหลัง เมื่ออาจารย์อนุญาตให้ลงเพิ่มแล้ว ต้องติดตามงาน ทำงานตามกำหนดเวลาที่วางไว้ จะนำมาอ้างว่าพึ่งจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการเรียน  ในการปรับพื้นฐานทักษะการบริหารจัดการความรู้ (Basic Information Management Skill) การสื่อสารส่วนบุคคลและการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นระบบเดียวกัน (Personal Communication Chanel and Social Network System Skill) โดยกำหนดเป็นข้อตกลงให้ทุกคนต้องฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ การรับรู้และรับส่งข่าวสารด้วยการใช้งานเครื่องมือฟรีจากระบบออนไลน์(Cloud Management Tool)ที่ได้มาตรฐานสากลคือจากระบบบริการของ Google เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกมิติ การให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม(Workgroup) โดยให้แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน หรือทำงานเดี่ยวอย่างเป็นระบบต่อไป โดยเริ่มจากการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ งานส่วนตัว และหรือขององค์กรอย่างพอเพียง ด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือบริการฟรีในระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของกูเกิ้ล ตอน:เริ่มสร้างเริ่มใช้บัญชีใหม่ของ gmail.com<

Monday, May 6, 2013

นักศึกษาศิลปกรรมที่เรียนวิชา ARTI3319 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน

3 คนออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปี3(2/2555)ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ขึ้นรับรางวัลชมเชยการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 12 สถาบัน จำนวน 3 คน จากผู้อำนวยการ  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศาสตราจารย์ชัยณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ในงานสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา12 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3/5/2556

Thursday, April 18, 2013

ตัวช่วยสำหรับการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือการพิมพ์ Ginger IT!

ตัวช่วยสำหรับการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือการพิมพ์ เช่นการสะกดคำ การใช้ไวยากรณ์ ใช้ตรวจสอบการพิมพ์ร่วมกับโปรแกรมสำนักงานทั่วไปได้ด้วย ที่สำคัญคือติดตั้งใช้งานได้ฟรี ทั้งพีซีและมือถือ มีคนโหลดใช้งานแล้วกว่า 5,000 ล้านครั้งแล้ว นักศึกษาหรือทุกท่านอาจารย์เองก็ควรมีไว้ใช้งาน จะได้ไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษผิดพลาดและยังได้ฝึกฝนภาษาสากลไว้ประดับความมั่นใจในการใช้ชีวิตยุคนี้ได้อย่างสบายใจ ของดีนี้หาได้ จาก www.Gingersoftware.com ต่อไปเวลาตรวจคำผิดคงต้องคลิก Ginger It! เป็นแน่แท้

Monday, March 18, 2013

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
อาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 
ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.ให้นักศึกษาที่เรียนSummer แจ้งที่อยู้อีเมลและเว็บบล็อก โดยคลิกเข้ากรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อของตนเองที่นี่

Friday, March 1, 2013

เรียนวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ จบเทอม 2-2555 นี้แล้วนักศึกษาได้อะไร

วันนี้ 1-3-2556 เป็นการสอบปลายภาคเรียนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บกูเกิ้ลไซต์เกี่ยวกับสาระด้าน...ชื่อที่อยู่ URL:.....
2.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......

จำนวนนักศึกษาที่เข้าตอบ โดยวิธีแสดงความเห็น จำนวน 63 รายการ มีส่งซ้ำบ้างเพราะอาจจะยังไร้สติอยู่แต่ก็ได้สติกลับมา จนสามารถบันทึกได้ได้แม้ว่าจะเกินเวลาก็ตาม ประสบการณ์และความเห็นที่พลั่งพลูออกมาในเวลาที่จำกัดนี้ทุกคนได้ใช้ Total Recall ของตัวเองที่ได้จากการเรียนรู้มาตอบ และนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ให้แก่ตนเองว่า อาจารย์ตั้งใจจัดประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้อะไรไปและลองเข้าคลิกอ่านของเพื่อนๆดูว่าตรงกันหรือไม่อย่างไร ส่วนจะได้จริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็คงรู้อยู่แก่ใจตนเอง ซึ่งอาจจะยังสรุปไม่ได้อย่างเป็นสาระวันนี้ทุกประเด็นคำถาม

Monday, February 11, 2013

งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode

บรรยากาศงานวันแรก-พิธีเปิดงาน-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 งาน Gift on the Moon 2013:Retro Episode ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ณ บริเวณหน้าอาคาร 28-หอส้มตำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี ในศาสตร์สาระของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสัปดาห์มนุษย์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ไปกระทั่งถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

Thursday, December 13, 2012

แจ้งที่อยู่ URL เว็บ googleSitesให้นักศึกษาที่เรียนวิชา arti3319 แจ้งชื่อเจ้าของและกลุ่มเรียน ที่อยู่ URL เว็บ GoogleSites   ที่สร้างขึ้นโดยการตอบ comment ภายใต้โพสต์นี้ แสดงให้เห็นทักษะการสร้างเนื้อหาสรุปการดำเนินการออกแบบผลงานของที่ระลึก Love Project  ไปกระทั่งถึงวันจัดงานและนำเสนอผล การสรุปผลงาน

Friday, November 16, 2012

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา


งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมที่ปฏิบัติจริง (Design Work-Based Learning)

Sunday, November 4, 2012

เอกสาร มคอ.3 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เอกสาร มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับเผยแพร่ให้นักศึกษา-ผู้ปกครอง-ผู้บริหาร เพื่อนอาจารย์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้อ่าน-พิมพ์ ดาวน์โหลด จัดเก็บไว้ และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิชานี้และสาขาวิชาศิลปกรรม ต่อไป

Friday, November 2, 2012

1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์

เปิดเทอมสองสัปดาห์แรก 1.พ.ย.2555 การปฐมนิเทศวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ห้องเรียน 316 เช้ากลุ่มเรียน 101 บ่ายกลุ่มเรียน 102
แจ้ง มคอ.3 และแจกสมุดพก-บัตรเข้าชั้นเรียน ใช้กฏเกณฑ์ระเบียบการเดิม เพิ่มความเข้มขึ้นอีก สำหรับผู้ที่อยากเรียนแต่ไม่มาเรียนอ้างว่ากลุ่มเต็มและผู้ที่ขาดเรียนวันแรก ย่อมเริ่มได้รับกรรมแล้ว รายละเอียดและภาระงาน

Wednesday, October 3, 2012

ผลงานเผยแพร่ของนักศึกษาในการจัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ebook

ผลงานโครงการออกแบบจัดทำ หนังสือดิจิตัล ebook เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปกรรม ออนไลน์ที่ myebook.com
โดย
      1.วีนัส อำสุ่น เรื่อง color theory คลิกอ่านดูที่นี่ 
      2. มนนิสา รุ่งปัจฉิม
      DOT(จุด หนึ่งในพื่นฐานการออกแบบ) เป็น E-book ที่มีเนื้อหารเกี่ยวกับส่วนประกอบที่เล็กที่สุดที่เรียกว่า  จุด E-book นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Arti3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ซึ่งเป็นวิชาในสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดทำโดย มนนิสา รุ่งปัจฉิม ID5221304792  คลิกอ่านต่อที่นี่
------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้าเอกสารตัวอย่างของผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร คลิกที่ URL:  http://www.myebook.com/prachid/


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...